ALUHOLZ

GWARANCJA

Poniżej przedstawiamy treść jaka znajduje się na karcie gwarancyjnej:

Producent udziela gwarancji na okna drewniane jednoramowe zakupione wg rachunku/ faktury nr ………………………..
Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie okien oraz ich szczelność.
Gwarancji udziela się na okres 5 lat, z wyjątkiem na powłoki malarskie 2 lata.
Stosując się do wytycznych w zakresie przechowywania, wbudowania i konserwacji okien i drzwi balkonowych z drewna.
Niniejsza gwarancja zostaje udzielona i obowiązuje pod następującymi warunkami:
1. Stolarkę okienną należy wbudować zgodnie z dołączonymi zasadami montażu okna i sztuką budowlaną.
2. Po wbudowaniu stolarki należy zgodnie z dołączoną instrukcją wyregulować okucia.
3. Przynajmniej raz w roku naoliwić elementy cierne okuć.
4. Raz w roku dokonać konserwacji powłok malarskich ( zgodnie z instrukcja użytkowania okien drewnianych).
5. Regularna i udokumentowana konserwacja powłoki zgodnie z załącznikiem B – Konserwacja
6. Zagrzybienie lub złuszczenie powierzchni lakierniczej i drewna nie wystąpi łącznie na więcej niż 5 % malowanej powierzchni.

Ograniczenia gwarancji:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady z winy kupującego , w wyniku:
1. Samowolnych zmian konstrukcji,
2. Niewłaściwego magazynowania stolarki, w tym w warunkach podwyższonej wilgotności,
3. Nieprawidłowego wbudowania stolarki, w tym w warunkach podwyższonej wilgotności,
4. Nie wyregulowania okuć do wbudowania okien, zgodnie z zaleceniami producenta,
5. Zamalowania uszczelki lub okuć,
6. Zabrudzenia okuć zaprawą murarską lub innymi materiałami,
7. Pęknięcia lub zbicia szyby,
8. Niedrożności kanałów odpływowych,
9. Uszkodzeń mechanicznych.
10. Niezastosowania się do instrukcji użytkowania okien drewnianych opisanej w niniejszej karcie gwarancyjnej
11. Roszczenia reklamacyjne zgłaszane firmie w ramach niniejszej gwarancji tracą ważność o ile zostały zgłoszone po upływie 3 miesięcy od czasu wystąpienia wady.
Zgłoszenie reklamacji:
1. W przypadku wystąpienia wad fizycznych należy zgłosić je producentowi w formie pisemnej , podając nazwisko , dokładny adres, nr telefonu kontaktowego, nr umowy/ zamówienia oraz rachunku, datę zakupu, typ wyrobu i rodzaj usterki.
2. Odpowiedź na reklamację lub jej rozpatrzenie nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Uznanie zasadności reklamacji jest równoznaczne z wymianą lub naprawą reklamowanych elementów okna na koszt producenta.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKIEN DREWNIANYCH

1. Okna nie wbudowane składować w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, na legarach, w pozycji pionowej,
2. Nie wolno zamalowywać uszczelki oraz okuć ,
3. Podczas malowania okien zdemontować uszczelkę , wyciągając ją z wpustu. Po wyschnięciu farby uszczelkę wcisnąć we wpust. Miejsce złączenia się dwóch końców uszczelki powinno znajdować się na górnym , poziomym ramiaku skrzydła,
4. Powłoki malarskie odnawiać w zależności od potrzeb,
5. Do mycia okien nie wolno używać środków zawierających substancje ścierne,
6. Przynajmniej raz w roku należy naoliwić cierne elementy okucia na obwodzie skrzydła,
7. W celu utrzymania gwarancji na powłoki malarskie konieczna jest dwa razy w roku konserwacja środkami ochronnymi Sigma lub Rhenocoll mleczko do pielęgnacji. Fakt konserwacji oraz oględzin należy udokumentować w karcie lub książce gwarancyjnej
8. W razie zbicia szyby zerwać z dwóch stron silikon, podważyć płaską szpachlą listwy przyszybowe i zdemontować je ( listwy mocowane są sztyftami) Wymienić zestaw szybowy , usztywnić go podkładami, zamocować ponownie listwy i uszczelnić ponownie silikonem,
9. Regulacji okien można dokonywać w 3 płaszczyznach kluczami imbusowymi:

W załączeniu wytyczne w zakresie przechowywania, wbudowania i konserwacji okien i drzwi balkonowych z drewna dostarczone przez Stolarnia Weselak i załącznik B

Załącznik B
Konserwacja

I. W trakcie budowy.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie uszkodzono powłoki lakierowej. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast naprawić zgodnie z przedstawionym poniżej systemem. Jeżeli budynek ma być tynkowany lub jeżeli zanieczyszczenia tynkiem mają być usuwane przy użyciu wysoce alkalicznych detergentów, wówczas należy okna i drzwi zabezpieczyć folią lub otaśmować. Należy stosować taśmy malarskie przeznaczonych do oklejania malowanej stolarki drewnianej i usunąć je niezwłocznie po zakończeniu prac. Długotrwałe pozostawienie taśm na stolarce grozi uszkodzeniem powłoki.

Wilgotność powietrza powyżej 70 % w pomieszczeniu powoduje pęcznienie drewna i może doprowadzić do uszkodzenia stolarki. Z tego względu należy na czas budowy oraz do momentu usunięcia wilgoci budowlanej należy intensywnie wentylować. Powłokę należy czyścić wodą i łagodnym detergentem.

II. Po zakończeniu montażu.

1. Dwa razy do roku powierzchnię elementów drewnianych należy starannie przemywać czystą wodą w celu usunięcia kurzu, pozostałości owadów i innych zanieczyszczeń, które mogą sprzyjać rozwojowi glonów i grzybów.

2. Zewnętrzne powierzchnie elementów drewnianych należy co 6 miesięcy pokrywać mleczkiem ochronnym „Sigma lub Gori Mleczko do pielęgnacji” (w zależności od zastosowania – wg.umowy) zgodnie z załączoną instrukcją. Fakt konserwacji oraz oględzin należy każdorazowo udokumentować w karcie gwarancyjnej.
O ile w czasie trwania gwarancji lub po jej zakończeniu na powłoce malarskiej pojawią się uszkodzenia należy je natychmiast usunąć zgodnie z opisem podanym w punkcie 3.

3. Zauważone uszkodzenia należy naprawiać następująco:

Uszkodzone miejsca wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie oczyścić z kurzu i pyłu. Uszkodzone miejsca pokryć 2 warstwami farby Adler lub Gori lub D&M (w zależności od zastosowania – wg.umowy).
W przypadku głębokich zarysowań na głębokość całej warstwy farby aż do nie pomalowanego drewna, należy uszkodzone miejsca wygładzić papierem ściernym i zaimpregnować impregnatem Sigma lub Gori (w zależności od zastosowania – wg. umowy). Następnie pokryć uszkodzone miejsca 2 warstwami farby Adler lub Gori (w zależności od zastosowania – wg.umowy).
Należy przestrzegać następujących zasad: drewna nie należy impregnować ani pokrywać w temperaturze poniżej 8 C i wilgotności powietrza powyżej 85%.
Renowację prowadzić zgodnie z instrukcjami na opakowaniach wyżej wymienionych wyrobów.
Brak wpisów w karcie gwarancyjnej potwierdzających wykonanie oględzin i konserwacji powłoki w okresie trwania gwarancji zwalnia Firmę Stolarnia Weselak, Adler i GORI i D&M od odpowiedzialności gwarancyjnej i ewentualnych roszczeń z tytułu trwałości powłoki malarskiej.

OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE Nowy standard w Twoim otoczeniu.
5 latOKRESU GWARANCJI
8 modeliOKIEN W OFERCIE
25 latDOŚWIADCZENIA
3SZYBY W STANDARDZIE
>